Etusivu > Palkat > Ravitsemusterapeutti palkka > Ravitsemusterapeutti koulutus ja työ

Ravitsemusterapeutti koulutus ja työ

Ravitsemusterapeutti työ & työnkuva

Arvioivat, suunnittelevat ja käynnistävät ravitsemusohjelmia terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Ravitsemusterapeutti työtehtävät

- suunnittelevat ruokavalioita ja aterioita, neuvovat ihmisiä ruokavalion vaatimuksista ja tärkeydestä sekä ruuan valmistuksesta ja suunnittelusta
- ohjeistavat aterioiden valmistuksen
- keräävät ja arvioivat yksilöiden, ryhmien ja yhteisön terveyteen ja ravitsemustilaan liittyvää tietoa
- laskevat tarjottavan ruuan ravintoarvon
- suunnittelevat, panevat toimeen ja arvioivat ravitsemukseen vaikuttavia ohjelmia sekä laativat koulutusmateriaalia
- tekevät ravitsemusta koskevia arvioita ja järjestävät ravitsemukseen liittyvää koulutusta, tutkimusta ja valmennusta
- konsultoivat terveydenhuollon muiden asiantuntijoiden ja työntekijöiden kanssa potilaan ruokavaliosta ja ravinnon tarpeesta.

Esimerkkejä:
- ravitsemusterapeutti
- ravitsemisterapeutti
- ravitsemussuunnittelija

Tähän ei kuulu:
- ravintolatyöntekijä (9412)
- keittiöpäällikkö (3434)
- elintarviketyöntekijä (elintarviketeollisuus) (8160)

Ravitsemusterapeutti työ

Ravitsemusterapeutti antaa ravitsemusneuvontaa sekä suunnittelee potilaille tai asiakkaille yksilöllisiä ruokavalioita ja seuraa niiden toteutusta. Ravitsemusterapeutit työskentelevät mm. terveyskeskuksissa ja sairaaloissa sekä tutkijoina yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa sekä tuotekehitys- ja markkinointitehtävissä elintarvike- ja lääketeollisuudessa. Työ on itsenäistä asiantuntijatyötä, joka edellyttää vuorovaikutus-, neuvonta- ja esiintymistaitoja.

Työtehtävät

Ravitsemusterapeutti työskentelee laaja-alaisesti ihmisen ravitsemuksen parissa. Hän antaa ravitsemusneuvontaa sekä suunnittelee potilaille tai asiakkaille yksilöllisiä ruokavalioita ja seuraa niiden toteutusta. Terveydenhuollossa toimivien ravitsemusterapeuttien työhön kuuluu lisäksi eri sairauksien vaatimat ravitsemushoidot.

Ravitsemusterapeutin erityisosaamista ovat kliininen ravitsemus, ravitsemusterapia ja elintarviketieteet. Asiantuntemukseen kuuluu mm. energian ja ravintoaineiden tarpeen, vaikutuksen, imeytymisen ja hyväksikäytön sekä puutosoireiden tuntemus.

Myös terveydenhuollon ravitsemuskasvatuksen antaminen sekä siihen liittyvän aineiston suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä täydennys- ja työpaikkakoulutuksen antaminen kuuluvat työtehtäviin.

Terveyskeskuksissa ravitsemusterapeutti toimii ravitsemusohjauksen lisäksi ravitsemuksen asiantuntijana ja konsulttina ruokahuollossa, tiedottaa ravitsemusasioista, sekä toimii yhteistyössä järjestöjen kanssa väestön ravitsemuksen edistämiseksi.

Ravitsemusterapeutilla on myös laaja elintarvikkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja erityisvalmisteiden tuntemus, taito valita kuhunkin tilanteeseen sopiva tuote sekä ajan tasalla olevat tiedot markkinoilla olevista valikoimista.

Ravitsemusterapeutin työympäristö vaihtelee työhuoneesta keittiöihin ja potilaiden / asiakkaiden luokse. Työ on päivätyötä.

Työpaikat

Ravitsemusterapeutteja työskentelee terveyskeskusten, sairaaloiden, kuntoutuslaitosten, lääkäriasemien ja työterveyshuollon ravitsemusterapeutteina.

Ravitsemusasiantuntijoita työskentelee myös tutkimustyössä yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa sekä elintarvike- ja lääketeollisuudessa tuotekehitys- ja markkinointitehtävissä.

He voivat työskennellä myös opettajina sekä elintarvike- ja kotitalousalan järjestöjen suunnittelu-, johto- ja valvontatehtävissä.

Ravitsemusterapeutteja työskentelee myös ammatinharjoittajina / yrittäjinä.

Ravitsemusterapeutti työn vaatimukset

Ravitsemusterapeutin on tunnettava mm. ravitsemusterapiat, ravitsemustilan ja ruoankäytön selvittämismenetelmät, ruokavaliot, ravitsemushoidot sekä elintarvikkeet ravintosisältöineen.

Ravitsemusterapeutin ammatissa tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä ryhmätyötaitoja, vuorovaikutustaitoja ja joustavuutta.

Ammatti edellyttää hyvää esiintymiskykyä ja selkeää ilmaisua neuvonnassa ja ohjeiden antamisessa.

Ravitsemusterapeutin tulee jatkuvasti seurata oman alansa kehitystä, mm. kansainvälisiä ja kotimaisia tutkimuksia.

Koulutus

Ravitsemisterapeutit ovat suorittaneet ravitsemustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon yliopistossa.

Ravitsemustiedettä voi opiskella Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa. Itä-Suomen yliopistossa voi suorittaa terveystieteiden maisterin (TtM) tutkinnon ja Helsingin yliopistossa elintarviketieteiden maisterin (ETM) tutkinnon.

Elintarviketieteiden maisterit voivat pätevöityä ravitsemusterapeutiksi Itä-Suomen yliopistossa.Viralliset kelpoisuusehdot

Ravitsemusterapeutti on laillistettu ammattihenkilö. Ravitsemusterapeutin ammattia saa harjoittaa vain laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta laillistuksen ammattiin.

Palkkaus

Palkkaus määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kunnissa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Sopimuksessa on määritelty eri ammattiryhmille vähimmäispalkkatasot, joita ei voida alittaa. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkan osasta.

Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkka muodostuu tehtävän vaativuuden mukaan määräytyvästä peruspalkasta sekä henkilökohtaisen työsuorituksen ja pätevyyden mukaan määräytyvästä henkilökohtaisesta palkanosasta.

Yksityisellä terveyspalvelualalla on käytössä Terveyspalvelualan työehtosopimus. Yksityisen puolen sopimuksissa on ammattiryhmittäin ja ammattinimikkeittäin määritellyt vähimmäispalkkatasot.

Eri sopimusaloilla ansioita nostavat myös työaikakorvaukset sekä mahdollinen tulospalkkio.

Työmarkkinatiedot
(Työmarkkinatiedot koskevat koko ammattialaa, ne eivät rajoitu kuvattavaan ammattiin)

Terveydenhuoltoala

Terveyspalvelut työllistävät maassamme yhteensä noin 180 000 henkeä (v. 2011). Suurin osa alalla työskentelevistä on kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa, mutta työpaikkoja on myös yksityisissä terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä.

Alalla työskentelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut kaikilla sektoreilla, mutta yksityiset yritykset ovat työllistäneet suhteellisesti koko ajan enemmän. Monet alan ammattilaiset perustavat oman yrityksen.

Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, työntekijöistä on jopa pulaa. Ammattikohtaisia ja alueellisia eroja kuitenkin esiintyy.Alalle ovat tyypillisiä myös lyhytkestoiset sijaisuudet, joita saattaa olla useita peräkkäin. Vastavalmistuneet työllistyvät usein aluksi erilaisiin perhe- ja opintovapaan sijaisuuksiin.

Terveydenhuoltoalan työvoiman tarvetta lisää henkilöstön eläköityminen. Eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Väestön ikääntyminen lisää puolestaan terveydenhuoltopalveluiden kysyntää ja työmääriä, minkä vuoksi tarvitaan enemmän henkilöstöä.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisia työskentelee jonkin verran myös ulkomailla, esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin palveluksessa ja kehitysyhteistyössä kirkon järjestöissä.

Lääketeollisuus

Lääketeollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 5 500 henkeä (v. 2010). He työskentelevät pääosin lääkkeiden markkinoinnin ja myynnin sekä lääkkeiden kehittämisen tehtävissä. Tuotantotoimintaa maassamme on vain muutamalla yrityksellä.

Lääkkeitä tarvitaan terveydenhoidon tarpeisiin jatkuvasti. Myös uusien lääkkeiden tuottaminen markkinoille työllistää monien eri alojen osaajia tutkimustehtävistä markkinointiin. Lääketeollisuus tulee työllistämään hyvin myös tulevaisuudessa. Lääkkeiden kysyntää lisää entisestään väestön ikääntyminen.

Lääketeollisuudessa on tarjolla myös kansainvälisiä tehtäviä, sillä lääketeollisuuden yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla tai ovat monikansallisia yhtiöitä. Suomessa on yhteensä noin 150 lääkealan yritystä (v. 2010), joista useimmat toimivat edustajiensa tai toimipisteidensä kautta.

Lähinimikkeet

elintarviketieteiden maisteri
terveydenhuollon maisteri
ravitsemussuunnittelija
ravitsemusasiantuntija