Etusivu > Palkat > Pintakäsittelijä palkka > Pintakäsittelijä koulutus ja työ

Pintakäsittelijä koulutus ja työ

Pintakäsittelijä työ

Pintakäsittelijät työskentelevät pintakäsittelyn monipuolisissa tehtävissä metalli-, puu- ja rakennusteollisuudessa sekä maalaamoissa. Työpaikasta riippuen tehtäviin kuuluu maalaustöiden lisäksi esimerkiksi pinnoittamista laatoilla sekä kemiallisia ja sähkökemiallisia pintakäsittelyjä. Ammatissa tarvitaan pintakäsittelyn hallintaa sekä kädentaitoja, itsenäistä työskentelyotetta, huolellisuutta ja pitkäjännitteisyyttä.

Työtehtävät

Pintakäsittelijät työskentelevät eri aloilla vaihtelevissa pintakäsittelyn tehtävissä, joille on yhteistä tuotteiden tai rakennetun ympäristön ominaisuuksien, kestävyyden ja ulkonäön parantaminen pintakäsittelyn avulla.

Pintakäsittelyä tehdään esimerkiksi metalliteollisuudessa, maalausliikkeissä, puuteollisuudessa ja rakennusalalla. Työpaikasta riippuen tehtäviin kuuluvat maalaustyöt, pinnoitukset erilaisilla pinnoitteilla sekä kemialliset ja sähkökemialliset pintakäsittelyt.

Teollista pintakäsittelyä tehdään eri teollisuudenaloilla. Metalliteollisuudessa pinnoitettavat tuotteet vaihtelevat konepajateollisuuden ja laivanrakennuksen tuotteista metallisiin kalusteisiin. Myös muoviosia pinnoitetaan teollisesti.

Metalliteollisuudessa työtehtäviin kuuluu korroosionestomaalausta, jolla pyritään estämään tuotteiden ruostuminen. Tyypillisiä pintakäsittelyn työtehtäviä ovat ruiskumaalaus, maalauslinjanhoito ja metallipinnoitukset.

Korroosionestomaalarin työ on pääasiassa raskaiden teräsrakenteiden esikäsittelyä ja ruiskumaalausta. Metallipinnoittaja käsittelee metalleja kemiallisesti ja sähkökemiallisesti, tyypillisiä pinnoitetöitä ovat sinkitykset ja kromaukset.

Automaalaamoissa tehdään autojen sekä muiden ajoneuvojen ja kuljetuskaluston maalaus- ja pintakäsittelytöitä. Automaalari maalaa esimerkiksi kolarikorjattuja autoja.

Puuteollisuudessa pintakäsittelijät viimeistelevät erilaisia puutuotteita, esimerkiksi huonekaluja ja rakennustuotteita kuten ovia, ikkunoita ja keittiökalusteita. Työnkuva vaihtelee käsityöstä maalaus-, lakkaus- ja petsauslinjojen hoitoon. Nimike voi olla esimerkiksi huonekalumaalari.

Rakennusalalla tehtäviin kuuluvat uudisrakennusten ja remontoitavien rakennusten maalaus- ja pintakäsittelytyöt. Rakennusmaalarit tekevät ulko- ja sisäpintamaalausten ohella tapetointi- ja laatoitustöitä. Lattianpäällystäjä on erikoistunut mattojen ja parkettien asennukseen.

Maalari voi tehdä myös erikoismaalaustöitä kuten rakennusten ja huonekalujen entisöintiä, koristemaalausta (koristemaalari) ja kultausta.

Hiekkapuhaltaja puhdistaa kiviaineisia julkisivu- ja muita pintoja ennen kuin ne käsitellään uudestaan. Hiekkatasoitemies tasoittaa rapattavia seinäpintoja viimeistelykäsittelyjä varten.

Pintakäsittelytöitä tehdään sekä ryhmässä että itsenäisesti. Työympäristö vaihtelee työpaikasta riippuen paljonkin. Teollisuudessa työtä tehdään tuotantohalleissa, maalaamoissa halleissa, rakennustyömailla sisä- ja ulkotiloissa jne.

Työssä käytetään erilaisia maaleja, lakkoja, puuöljyjä, pesuaineita ja muita kemikaaleja, tapetteja ja kaakeleita. Työvälineinä käytetään ruiskumaalausvälineitä, teloja, siveltimiä, hiekkapuhalluslaitteita, hiomalaitteita jne.

Työ on yleensä normaalia päivätyötä, esimerkiksi klo 7.00-16.00. Työajoissa voi olla työmaakohtaisia vaihteluja. Ylitöitä tehdään työn kiireellisyyden mukaan. Rakennusmaalareiden ammattiin kuuluu matkustelua vaihtuville työmaille.

Työpaikat

Metalliteollisuus. Rakennustuoteteollisuus. Huonekaluteollisuus. Rakennusliikkeet. Maalausliikkeet. Automaalaamot.

Pintakäsittelijä työn vaatimukset

Pintakäsittelyn ammateissa on hallittava pintakäsittelyn tekniikka, pinnoitteet, pinnoitettavat materiaalit ja työssä tarvittavat laitteet.

Teollisissa pintakäsittelytöissä työ on yhä useammin automaattisten laitteistojen ohjausta ja valvontaa, mikä tapahtuu tietotekniikan avulla.

Työtehtävissä tarvitaan myös käsityötaitoja. Niiden merkitys korostuu erityisesti vaativassa koristemaalauksessa ja entisöinnissä.

Huolellisuus ja pitkäjännitteisyys ovat tarpeen.

Pintakäsittelijän on tiedettävä, mitä pintakäsiteltävältä pinnalta vaaditaan, millaisissa olosuhteissa pintakäsittely voidaan tehdä ja miten ympäristö sekä itse työkohde suojataan.

Työ on kyettävä toteuttamaan taloudellisesti.

Ammatissa tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä ryhmätyöhön. Asiakaspalveluhenkisyys on tarpeen esimerkiksi asuntoremontteihin liittyvissä pintakäsittelytöissä.

Pintakäsittelijän on huolehdittava myös työ- ja ympäristönsuojelusta.

Teknisen kehityksen seuraaminen on tarpeen.

Työtä tehdään joskus vaikeissa, väsyttävissä asennoissa. Esimerkiksi rakennusmaalauksessa voi toisinaan joutua nostamaan myös raskaita taakkoja. Joskus joutuu työskentelemään korkeallakin.

Työympäristö voi olla pölyinen, vetoinen, kylmä, kuuma, kostea ja siinä on usein kemikaalihöyryjä. Niitä vastaan suojaudutaan erilaisilla suojaimilla.

Allergiaherkkyys maaleille ja liimoille sekä pölylle ovat esteenä ammatin harjoittamiselle. Epilepsia saattaa rajoittaa joidenkin työtehtävien tekemistä.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa pintakäsittelyalan perustutkinnon.

Tutkinnon voi suorittaa maalausalaan suuntautuen, jolloin erikoistuu maalariksi tai lattianpäällystäjäksi. Puuteollisuuden pintakäsittelyyn suuntautuen erikoistuu pintakäsittelijäksi. Teolliseen pintakäsittelyyn suuntautuen erikoistuu joko korroosionestomaalariksi tai pintakäsittelijäksi.

Myös käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnossa voi suuntautua maalausalaan ja entisöintiin.

Perustutkinnot voi suorittaa myös näyttötutkintona sekä oppisopimuskoulutuksena.

Työkokemuksen ja ammattitaidon kartuttua on mahdollisuus suorittaa näyttötutkintoina maalarin ammattitutkinto, korroosionestomaalarin ammattitutkinto ja teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto.

Erikoisammattitutkintoina voidaan suorittaa maalarimestarin erikoisammattitutkinto ja pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto.Viralliset kelpoisuusehdot

Palkkaus

Palkkaus on järjestetty alan työehtosopimusten mukaisesti. Talonrakennus-, maalaus- ja rakennustuoteteollisuusalalle on omat työehtosopimukset, joissa määritellään palkkaus ja työehdot.

Työmarkkinatiedot
(Työmarkkinatiedot koskevat koko ammattialaa, ne eivät rajoitu kuvattavaan ammattiin)

Talonrakennusala

Rakennusala on merkittävä mutta suhdanneherkkä työllistäjä. Maailmantalouden lasku- ja noususuhdanteet heijastuvat nopeasti rakennusalan toimintaan, mikä näkyy myös työllisyydessä.

Talonrakentamisen työllisten määrä oli vuonna 2010 keskimäärin 61 000. Alalla toimii myös vuokratyövoimaa sekä kausi- ja osa-aikatyöläisiä. Ulkomaista työvoimaa on jopa 25 000-30 000.

Laskusuhdanteen jäljiltä alalla on edelleen tuhansia työttömiä työnhakijoita. Silti pääkaupunkiseudulla ja joissain muissakin kasvukeskuksissa on ongelmia ammattitaitoisen työvoiman saatavuudessa.

Rakennustoiminnan elpyessä alalle tullaan tarvitsemaan enenevässä määrin lisää työvoimaa. Talonrakennusalan työllisyyden arvioidaan parantuvan jonkin verran vuonna 2011.Ammattitaitoisten työntekijöiden tarvetta lisää sekin, että alalta siirtyy lähivuosien aikanapaljon työntekijöitä ja toimihenkilöitä eläkkeelle.

Rakennustuoteteollisuus

Rakennusala on merkittävä mutta suhdanneherkkä työllistäjä. Maailmantalouden lasku- ja noususuhdanteet heijastuvat nopeasti rakennusalan toimintaan, mikä näkyy myös työllisyydessä.

Rakennustuotteita valmistavan teollisuuden toimintaan ja työllistävyyteen vaikuttaa erityisesti uudisrakentamisen vilkkaus.Rakennustuoteteollisuuteen tullaan tarvitsemaan lisää työntekijöitä, kun rakennustoiminta elpyy. Vuonna 2011 rakennustoiminta on vilkastumassa.

Ammattitaitoisen työvoiman tarvetta lisää sekin, että alalta siirtyy runsaasti työntekijöitä ja toimihenkilöitä eläkkeelle lähivuosien aikana.

Lähinimikkeet

automaalari
entisöijä
hiekkapuhaltaja
hiekkatasoitemies
huonekalumaalari
koristemaalari
korroosionestomaalari
laatoittaja
lattianpäällystäjä
maalari
rakennusmaalari
tasoitemies
tasoitetyöntekijä

Katso myös

Työpaikat ammateittain

Palkat ammateittain